Skip to main content
AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Jeneratör Periyodik Kontrolleri | Genel Bilgi

Denetimler, jeneratör sisteminin belirlenmiş olan etkinliğinin kontrol edilmesi ve güvenilir olarak çalışmaya hazır halde tutulması için ana şartlardan biridir.Denetimi yapanın elinde varsa, jeneratör için gerekli olan, tasarım kriterleri, tasarım açıklamaları ve teknik resimler gibi dokümanları kapsayan bir jeneratör tasarım raporu hazır bulunmalıdır.Jeneratörü denetleyenin elinde ayrıca, varsa daha önce yapılmış olan jeneratör bakımlarına ve denetimlerine ait raporlar mevcut olmalıdır.Güvenli bir kurulum yapmak için jeneratöre uygun yer seçmek kurulum işlemin en önemli bölümüdür. 

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik: Madde 66-

(1)          Bir mahal içerisinde tesis edilen birincil veya ikincil enerji kaynağı olarak jeneratör kullanılan bütün bina ve yapılarda aşağıdaki tedbirlerin alınması şarttır:

  1. a) Jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır.
  2. b) Jeneratörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması halinde; bir yangın halinde çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir.
  3. c) Jeneratörün ana yakıt deposunun bulunacağı yer için, 56 ncı maddede belirtilen şartlara uyulur.

(2)          Jeneratör odalarından temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez.”

 • Yeterli Temiz Hava Emiş,
 • Yeterli Sıcak Hava Atış,
 • Uygun Egzoz Gazı Atışı
 • Teraziye Alınmış Beton Kaidenin Yapılması ya da Terazide Olan Beton Alanın Belirlenmesi,
 • Olumsuz Hava Koşullarından Korunma, (Güneş, Tipi Şeklinde Yağmur ve Kar Yağışı, v.b.)
 • Olumsuz Çevre Koşullarından Korunma, (Aşırı toz, Rutubet, Nem, v.b.)
 • Servis Hizmeti Sağlanabilmesi İçin Jeneratör Çevresinde Asgari 1 er mt. Genişliğinde Boşluk Bırakılması,
 • Jeneratörün Olası Montaj Alanından Çıkartılma İhtimaline İstinaden Giriş Kapısı Genişliğinin Tasarlanması.
 • Montaj alanında, zemin kaplaması, yağ akıntısı gibi durumlarda, kayma ve düşmeye bağlı iş kazalarına mahal vermeyecek türde seçilmelidir.
.              ‘Kurulum açık alanda olacaksa jeneratör setini dış hava şartlarına karşı korunması için kabinli tip jeneratör kullanılması gerekmektedir.Jeneratörler toprak, bina, çelik konstrüksiyon, platform gibi zeminler üzerine yerleştirilebilir. Jeneratör setinin beton kaide üstüne oturtulması, en çok tercih edilen bir uygulamadır. Beton kaide,Jeneratör setinin ağırlığına dayanacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Yükseklik 200-300 mm olmalıdır. Jeneratörün çevresinde 250mm. den daha geniş alan bırakılmaması gereklidir.Jeneratör montaj zemininin, statik ağırlığında ve artı olarak motorun çalışmasından kaynaklanan her turlu dinamik kuvvete dayanmalıdır. Seçilen zemin alanında zaman zaman su birikintisi olma olasılığı varsa, Beton kaide yüksekliği riskin boyutuna göre yükseltilmelidir.Yetkisiz kişilerin jeneratör mahalline girişleri önlenmeli. Jeneratörlerin denetimlerinin zaman aralıkları aşağıdaki kriterlerle belirlenmelidir:
 • Yapı tesisinin veya korunan bölgenin sınıflandırılmasına göre, özellikle ortaya çıkacak zararlardan doğacak etkiler göz önüne alınarak,
 • Koruma sınıfına göre,
 • Yerel çevre koşullarına göre; örneğin korozif atmosferik çevrede, denetimler daha kısa zaman aralıkları ile yapılmalıdır,
 • Her bir jeneratör elemanının yapılmış olduğu malzemeye göre,
 • Jeneratörün bileşenlerinin bağlandığı yüzeyin tipine göre.
 • Jeneratörler, en azından her yıl gözle denetime tabi tutulmalıdır. Elektrik kesintilerinin fazla olduğu yapılarda, tesislerde daha sık gözle kontrol yapılabilir.
 • Jeneratörler; yük değişimlerine cevap verebilmek ve frekansı kontrol edebilmesi gerekir. Bu mekanizma motor ve alternatör özelliklerinden dolayı kompleks yapıdadır ve yalnızca jeneratörün özelliklerine bağlı olmayıp, alternatör cevap hızının dönme ataletine ve yükün frekans değişimlerine bağlıdır.
 • Motor, hızlı yanıt veren bir jeneratöre sahip olmanın yanı sıra yüke göre ayarlanmış ve doğru boyutlandırılmış olmalıdır.
 • Jeneratörün voltaj regülatörü jeneratörden daha hızlı tepki göstermemelidir.
 jenerator_fotoğrafJeneratör Periyodik Kontrolleri ile İlgili Yönetmelikler ve Standartlar
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği tesiste bulunan teçhizatların yılda bir kez topraklamalarının ölçülerek raporlanması zorunludur. Ayrıca 21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 7.ve 10.maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolüne göre,
 • 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek – III Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri gereğince; jeneratör tesisatı kontrolleri periyodik olarak belirtilen süre ve 15.10.2016 tarihli TS EN ISO 8528-13 standardı kriterleri ile Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hususlarına göre,
 • 19/04/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince; çevresel gürültü ve çevresel titreşim esaslarına göre,
 • Dolaylı dokunmaya karşı koruma olarak tanımlanan gövde topraklamaları (pano, makina, konteyner vb.) için Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, TS EN 60364-4-41 standardı ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği içerisinde sınıf değer tayin edilmemiştir. Topraklama tesisatının ve korumanın kanıtı olarak düşünülerek; TS EN 62305-3 standardı ve API 2003 standardı içerisinde 10 Ω sınır değerinin altında olmayan topraklama tesislerinde ilave topraklama yapılması gerekliliği çerçevesinde dolaylı dokunmaya karşı korumaya ilişkin denetlenmelidir.

Jeneratör Seçim, Bakım ve Periyodik Kontrol Kılavuzu; jeneratör kullanım alanları, seçim kriterleri, bakım ve periyodik kontrollerine ilişkin güncel bilgileri özetlemektedir.

                                                                                               AES-Jeneratör Seçim, Bakım ve Periyodik Kontrol Kılavuzu Kapak

AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Yenişehir Mah. Farabi Cad.
1. Ar-Ge Binası Kat: Zemin
No: 30/24 Yahşihan 71450
KIRIKKALE

+ (90) 850-532-71-89
info@aesinn.com

İLETİŞİM

Teknopark Ofis : Yenişehir Mah. Ulubatlı Sok. KKÜ Teknopark 1.Ar-Ge Binası No:30/24 Yahşihan / KIRIKKALE

Telefon: +90 850 532 7189

E-Posta: info@aesinn.com