Skip to main content
AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Ex-Proof Ekipman Periyodik Kontrol ve Muayenesi Hizmeti

Patlayıcı Ortam; TS EN 60079 – 0 – Patlayıcı Ortamlar (Bölüm 0: Donanım – Genel kurallar) 3.30’da; «Tutuşma sonrasında kendi kendine devam eden bir yayılmaya imkân veren; gaz, buhar, toz, elyaflar veya uçuşan parçacıklar biçimindeki alevlenebilir maddelerin atmosfer şartları altında hava ile karışımı» olarak; 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik – Tanımlar Madde 4’de; «Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı ifade eder» şeklinde tanımlanmıştır.   

İş yerinde kullanılan tüm ex-proof ekipmanların; 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile ilişkili olan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği   Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri tablosunda belirtildiği üzere elektrik tesisatı, topraklama tesisatının kontrolleri yılda 1 kez periyodik olarak yapılmalıdır.

 

Ex-proof ekipmanların özelliklerini koruyup korumadığı kontrol edilip, ilgili zone bölgesinde çalışmasının risk oluşturup oluşturmadığı, risklerin neler olduğu belirtilmelidir.

 

                                       Exproof ekipmanların periyodik muayenesi sonucunda ekipmanların koruma seviyesi, sıcaklık sınıfı, ekipman grubu, topraklama tesisatı uygunluğu, elektrik tesisatı uygunluğu ve ekipman sızdırmazlığı gibi birçok hususta uygunsuzluklar tespit edilebilmektedir. Bu uygunsuzluklar ise ekipmanın yeterli düzeyde koruma sağlaması yani exproof ekipman olma özelliğini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Ex ekipmanın TS/EN/IEC 60079-14 standardına göre kurulumu (montajı) yapılmalı, TS/EN/IEC 60079-17 standardına göre bakım ve muayeneleri gerçekleştirilmeli ve TS/EN/IEC 60079-19 standardına göre tamir ve onarımı gerçekleştirilmelidir.

 

Patlayıcı Ortamlarda Elektriksel Güvenlik Kılavuzu; patlayıcı ortam, patlamanın oluşumu, patlayıcı ortam sınıflandırması, patlayıcı ortamlarda elektriksel ekipmanlara ilişkin güncel bilgileri özetlemektedir.

Mühendislik departmanımız ile iletişime geçmek ve talebinizi iletmek için tıklayınız.

AES-Patlayıcı Ortamlarda Elektriksel Güvenlik Kılavuzu_kapak

EKED-LOTO Eğitim ve Danışmanlığı

EKED (Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Denetle)  yada tehlikeli enerjinin kontrolü, tehlikeli makine ve enerji kaynaklarının düzgün bir şekilde kapatılmasını, bakım veya servis çalışmaları sırasında beklenmedik bir şekilde başlatılmasını önleyen bir güvenlik prosedürüdür.

EUROSTAT (Avrupa Birliği İstatistik Kurumu) istatistiklerine göre kazaların 15-20% ‘si, ölümcül kazaların %10 -%15’i bakım/onarım süreçlerinde meydana gelmektedir. Türkiye’de her yıl ortalama 1500 ölümlü iş kazası olması, bakım onarım esnasında her yıl yüzlerce ölümlü iş kazası yaşandığını göstermektedir.

Bakım-onarım esnasında enerjinin kontrol altında tutulmasını sağlayacak kilitleme/etiketleme ekipmanlarını temin etmeyen, kullanımına ilişkin gerekli eğitimleri almasını sağlamayan işyeri sahibi, bakım onarım yetkilisi, ilgili yöneticiler, ekipmanı kullanmayan çalışanlar ve EKED sistemi kurulması gerektiğini işverene bildirmeyen iş güvenliği uzmanları olası bir kazada kusurlu olacaklardır.

Ulusal ve uluslar arası mevzuatlara göre enerjili hatlarda çalışırken tehlikeli enerjinin izolasyonu yani kilitleme etiketleme ekipmanlarının kullanılması zorunluluktur.

Sürdürülebilir bir sistemin önemli unsuru olan EKED prosedürü; bakım, işletme, montaj, değişiklik, sökme-takma, ayarlama, muayene, yağlama, temizlik alanlarında uygulanmalıdır.

EKED prosedürü eğitimi ve/veya danışmanlık hizmeti konularında detaylı bilgi almak üzere mühendislik departmanımız ile iletişime geçmek ve talebinizi iletmek için tıklayınız.

                                                                                                             EKED – LOTO Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Kılavuzu_kapak

Ark Flash Analizi Hizmeti

Arc_Flash_Image_1

Ark Flash, bir elektrik şebekesinde kısa devre hatası meydana geldiğinde, akımın hava boyunca hareketine devam etmesi olayıdır. Ark kısa devreleri faz-faz, faz-toprak kısa devrelerinden farklı olarak havanın iyonize olması ile ortaya çıkar.

Elektrik kazalarında ölümlerin çoğu; elektrik çarpmasının değil, ark patlamasının sonucudur.

Ark Flash Analizinin temel amaçları: tehlikeyi belirlemek, sınırlamak ya da ortadan kaldırmak, uzman personeli, materyalleri ve tehlikeli alanda bulunabilecek herkesi tehlikeden korumak, ilgili koruma fonksiyonlarının  yerine getirebilmesi için giyilmesi gereken kıyafet ve ekipmanları belirlemek, orta gerilim panoları için 1 adet, AG pano grupları için 2 adet, şalter odası kapılarına yapıştırmak üzere 1 adet uygun uyarı ve bilgilendirme etiketleri hazırlamak Ark Flash Analizinin amaçları olarak sıralanabilir.

Ark flash analizi; tehlike analizi veya risk değerlendirmesi, bir ark parlamasının potansiyelini veya olay enerjisini tahmin etmek için elektrikli ekipmanı ve güç sistemlerini değerlendirmek için eğitimli bir güvenlik uzmanı tarafından yürütülen bir çalışmadır. Bu bilgiler, şirketler tarafından, çalışanları iş sorumluluklarıyla ilişkili tehlikeler konusunda etkin bir şekilde eğitmek ve bir ark parlaması olayında işçileri güvende tutmak için gerekli Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) belirlemek için kullanılabilir.

Elektrik hatalarından korunma için seçilen KKD (kişisel koruyucu donanım), mühendislik departmanımızın NFPA 70E standardına göre yaptığı Ark Flash Analizi raporuna göre belirlenmelidir. Mühendislik departmanımız ile iletişime geçmek ve talebinizi iletmek için tıklayınız.

Ark Flash Analizi Hakkında

Arc_Flash_Image_2Tesis için güç sistemi çalışması, hata akımı çalışması, ekipman değerlendirmesi, önerilen cihaz ayarlarıyla koruma cihazı koordinasyon çalışması (varsa), ark patlaması çalışması ve gerekli her türlü yorum ve tavsiyeden oluşmaktadır.

ETAP ve benzeri yazılım kullanılarak, AES Innovation tarafından sahada toplanan bilgilere dayanarak Tesis elektrik dağıtım sisteminin bir modeli oluşturulmuştur. Bu model daha sonra elektrik sistemini incelemek ve çeşitli hesaplamaları yapmak için kullanılmıştır. Hesaplamaların sonuçları bu raporda yer almaktadır.

Elektrik hatalarından korunma için seçilen KKD (kişisel koruyucu donanım), mühendislik departmanımızın NFPA 70E standardına göre yaptığı Ark Flash Analizi raporuna göre belirlenmelidir. Mühendislik departmanımız ile iletişime geçmek ve talebinizi iletmek için tıklayınız.

                              Ark Flash Analizi Kılavuzu; ark flash analizi metodolojisi ve analiz raporunun içeriğini özetlemektedir.

                              Ark-Flash-Analizi Kılavuzu_kapak

Ürün Geliştirme Hizmetleri

Vibraes logo 

Titreşimin ölçümü için piyasada mekanik ve ultrasonik sensörler kullanılmaktadır ancak bunları n etkin kullanımı için operatörlere ciddi eğitim ve tecrübe gerektirmektedir çünkü titreşim şiddetinin ölçüm verisi her zaman kaynağı ve etkisi hakkında bilgi vermez.

Hareket Büyütme Analizi (HBA) yöntemi sayesinde zararlı titreşimin kaynağı ve etkileri görselleştirilmiş ve herkes için daha anlaşılır bir veri elde edilmiş olur. Ayrıca HBA sayesinde mekanik ölçümün mümkün olmadığı yer ve durumlarda tek çözüm yöntemi olarak ortaya konulmuş olur.

Vibraes-görsel

Sistem Belgelendirme Hizmetleri

 

AES, ISO (International Organization for Standardization) standartları kapsamında sistem belgelendirme hizmeti sunar.

    • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
    • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı
    • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
    • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı
    • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemi Standardı
    • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
    • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı
    • ISO 18295 Müşteri İletişim Merkezleri Standardı
    • ISO 30000 Gemi ve Deniz Teknolojisi – Gemi Geri Dönüşüm Yönetim Sistemi Standardı
    • ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırmalar Yönetim Sistemi
    • ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
    • ISO 28000 Tedarik Zincirinde Güvenlik Yönetim Sistemleri
    • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ADRENALIN – Veriye Dayalı Akıllı Binalar Projesi

ADRENALIN – Veriye Dayalı Akıllı Binalar

ADRENALIN, enerji kullanımını optimize edebilen veriye dayalı uygulamalar yaratarak ve uygulayarak mevcut yapı stokunun dijital dönüşümünü kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

 

Binalar, AB’deki birincil enerji talebinin %40’ından ve tepe elektrik kullanımının yüksek bir payından sorumludur; büyük kısmı ısıtma ve soğutma için. Yüksek termal ataletleri sayesinde binalar ayrıca enerji esnekliği için büyük bir potansiyele sahiptir. Şimdiye kadar, bu gizli esnekliği etkinleştirmenin zor olduğu kanıtlandı. Dijitalleşmenin önemli bir kolaylaştırıcı olduğu düşünülse de, mevcut binaların çoğunda ana enerji sayacı verilerinin mevcut olan tek veri olması ve binalar için veri hizmetlerinin geliştirilmesinin ek bilgilerin mevcudiyetine bağlı olması,  ısıtma ve soğutma için enerji kullanımının bölünmesi olarak düşünüldüğünde büyük bir sorun oluşturmaktadır.

 

ADRENALIN, kullanıcıları korurken enerji sisteminden gelen fiyat sinyallerine göre talebi otomatik olarak programlama ve ayarlama yeteneği ile esnek ısıtma ve soğutma kontrolü gibi yeni veri hizmetlerini etkinleştirecek veya iyileştirecek makine öğrenimi ve akıllı kontrol algoritmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ADRENALIN, gerçek binalardan (veri sanal alanı) geniş ve çeşitli bir ölçüm verisi havuzu toplayarak, belirli veri zorluklarına yönelik kitle kaynaklı çözümler için yarışmalar düzenleyecektir. En iyi performans gösteren çözümler, genel geçerliliklerini ve tekrarlanabilirliklerini test etmek ve gerçek yaşam performansını göstermek için ortak şirketlerin dijital platformlarında gerçek yaşam koşullarında uygulanacaktır.

 

Proje Ortakları:

 • SINTEF, Norveç (Koordinatör)
 • RISE, İsveç
 • Herrljunga Elektriska AB, İsveç
 • Akademiska Hus, İsveç
 • Güney Danimarka Üniversitesi (SDU), Danimarka
 • ReMoNi AS, Danimarka
 • NTNU, Norveç
 • IWMAC AS, Norveç
 • AES Innovation, Türkiye
 • Synavision GmbH, Almanya

Proje, yeşil enerji geçişi için dijital dönüşüm üzerine ulusötesi projeler için Ortak Çağrı 2020 (MICall20) tarafından finanse edilmektedir. Ortak Çağrıya katılan finansman ortakları, ERA-Net Akıllı Enerji Sistemlerinden (ERA-Net SES) ve Misyon İnovasyonu (MI) Girişimi’ndendir.

Durum Değerlendirmesi (Due Diligence)

 

AES, Durum Değerlendirmesi (DD – Due Diligince) hizmetleri kapsamında teknik danışmanlık hizmeti üretmektedir. Kurumsal yönetişimin genel bağlamında da faydalı olabilecek, sürekli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesi gereken geniş bir konu yelpazesi oluşturmuş olan durum değerlendirmesi tespiti farklı durumlarda ve koşullara göre talep edilebilir ve değerlendirilir.

 due diligince-TR  

Analiz Hizmetleri

AES, kullandığı yazılımlar ile kurumların ihtiyacı olan optimizasyoni kararlılık analizi, karar destek sistemleri, transient analizleri, kısa devre analizleri, selektivite analizleri, kompanzasyon, rezonans, harmonik ve yıldırımdan korunma/topraklama sistemleri analizleri yapar.
 • Yıldırımdan Koruma Analizi ve Kapsam Projesi Hazırlanması
 • Topraklama Sistem Tasarımı ve Testleri
 • Kararlılık Analizi
 • Kısa Devre Analizi
 • Ark Flash analizi
 • Transient Analizi
 • Motor Kalkış Durum Analizleri
 • Harmonik Analizleri
 • Olasılık Analizleri
 • Titreşim ve Akustik Testleri
 • GES Fizibilitesi
 

VibrAES

Bizi Bu Yola Çıkaran Neden


Motorlar, jeneratörler, prosesler, duvarlar, çelik yapılar vs. kısaca zararlı titreşimin oluşturduğu her durum ve yerde çözüme olan ihtiyaç.

İster kendi yapısından kaynaklansın ister başka bir kaynaktan etkilensin zararlı mekanik titreşimler hem var olduğu süreçte hem de giderilmesi sürecinde yüksek maliyetlere neden olmaktadır.

Titreşim kaynağının ve etkilediği yerlerin tespiti üretim ekonomisi için büyük önem arz etmektedir.

Gerçek İşletme maliyetleri 70%
70/100
Zararlı titreşimden kaynaklanan maliyet artışı 30%
30/100

Çözüm Nedir?

Zararlı titreşimin kaynağının ve etkilerinin tespit edilmesi.

Titreşimin kaynağının hızlı tespiti ve giderilmesi büyük maddi tasarruf sağlar.
Üretimin ve/veya yoğun kullanımın olduğu yapı/araçlar için daha öngörülebilir bir projeksiyon çizilebilir.
Zararlı titreşimin ve etkilerinin analiz edilmesi ile geleceğe yönelik tasarımsal kapasite ve bilinç kümülatif olarak artar.
Bakıcı ve işletmeci personelin iş yükü hafifler.
Vibraes-görsel

Neden VibrAES I

Titreşimin ölçümü için piyasada mekanik ve
ultrasonik sensörler kullanılmaktadır ancak bunların etkin kullanımı için operatörlere ciddi eğitim ve tecrübe gerektirmektedir çünkü titreşim şiddetinin ölçüm verisi her zaman kaynağı ve etkisi hakkında bilgi vermez.

Hareket Büyütme Analizi (HBA) yöntemi sayesinde zararlı titreşimin kaynağı ve etkileri görselleştirilmiş ve herkes için daha anlaşılır bir veri elde edilmiş olur. Ayrıca HBA sayesinde mekanik ölçümün mümkün olmadığı yer ve durumlarda tek çözüm yöntemi olarak ortaya konulmuş olur.

Nerelerde Kullanılacak?


 • Demiryolları

  Demiryolları

 • Yapılar

  Yapılar

 • Motorlar

  Motorlar

 • Tersaneler

  Tersaneler

 • Santrallar

  Santrallar

 • Rafineriler

  Rafineriler

okumaya devam et

Danışmanlık Hizmetleri

AES, uzmanlık alanları ile ilgili danışmanlık hizmetleri ile bilgi ve tecrübesini danışmanlık hizmetleri ile müşterilerine sunar. Paranın satın alamayacağı şeylerin başında tecrübe gelir. Deneyimli ekibimiz sizlere yol göstermek için yanınızdadır. Danışmalık hizmetlerimiz:
 • Due Diligence Raporlaması
 • ISO 17020 ve 17025 Danışmanlığı
 • IEC 62305, IEC 60364, EN 50110, NFPA 70E Teknik Danışmanlıkları
 • Danışmanlık hizmetleriProjelendirme, İhale Dosyası Hazırlama ve Teknik Danışmanlık
 • Enerji Yönetimi ve Danışmanlığı
 • Enerji Verimliliği (EVD) Projeleri, Enerji Performans Sözleşmeleri
 • Kayıp / Sızıntı Tespiti
 • Tarife Analizi
 • Enerji Etiketlemesi Danışmanlığı
 • Elektrik Dağıtım Şirketi Çatışma Danışmanlığı
 • EKED/LOTO Eğitim ve Danışmanlığı
 • Belgelendirme Hizmetleri Kapsamında Danışmanlıklar • ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 27001 • ISO 45001 • ISO 50001 • ISO/IEC 17020 TÜRKAK Teknik Uzman (Elektrik) • Muayene, Gözetim ve Endüstriyel Ürün Belgelendirme • Notified Body (ATEX), IECEx

İLETİŞİM

Teknopark Ofis : Yenişehir Mah. Ulubatlı Sok. KKÜ Teknopark 1.Ar-Ge Binası No:30/24 Yahşihan / KIRIKKALE

Telefon: +90 850 532 7189

E-Posta: info@aesinn.com